Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Nov 26

Quota (Hạn ngạch) cho quyền định cư 3 năm (РВП) năm 2021

Quota (Hạn ngạch) cho quyền định cư 3 năm (РВП - quá trình để chuyển lên định cư vô thời hạn) đã bị cắt giảm mạnh ở các địa phương.Ngày 06/11/2020 Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 2883-p ấn định lượng quota cho năm 2021 là 39 325 suất. Được nhận nhiều nhất là ngoại ô Moscow với số lượng là 2 500 suất, cho Moscow không thay đổi gì so với năm 2020 là 2 000 suất và Saint Peterburg là 1 200 suất.

Xin nhắc lại là quota cho định cư 3 năm đã được cấp cho năm 2018 là 90 360 suất, năm 2019 là 83 480 suất, năm 2020 là 60 270 suất và 2021 là 39 325 suất.

Hùng Phi
Thông tin tổng hợp