Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Đoàn lãnh đạo Viện Khoa Học Tổ Chức Nhà Nước – Bộ Nội Vụ  tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại Liên Bang Nga
Đoàn lãnh đạo Viện Khoa Học Tổ Chức Nhà Nước – Bộ Nội Vụ tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại Liên Bang Nga
28/09/2018
2083
Ngày 27 tháng 09/2018 vừa qua tại Институт международного права и экономики имени А.С.Грибоедова đã diễn ra chương trình hội thảo khoa học về chủ đề “Nghiên cứu đánh giá hiệu quả họat động của các tổ chức hành chính nhà...
Chi tiết