Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Mar 29

Luật quốc tịch liên quan đến Ukrainе

Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины - новости Горловки, новости ДНР

Đối với tất cả công dân Liên bang Nga có quốc tịch Ukraine, một cơ chế đã được xác định để công nhận họ không có quốc tịch Ukraine


Tổng thống Nga đã ký Luật Liên bang số 62-ФЗ “Về những đặc thù về địa vị pháp lý của công dân Liên bang Nga có quốc tịch Ukraine”.


Đạo luật pháp lý này trao quyền cho tất cả công dân Liên bang Nga, có quốc tịch Ukraine, nộp đơn xin bỏ công dân Ukraine. Họ sẽ được coi là không có quốc tịch Ukraine kể từ ngày nộp đơn nói trên. Điều này sẽ cho phép họ tìm được việc làm trong các cơ quan nhà nước, học tập trong các tổ chức giáo dục được cung cấp quyền truy cập vào các bí mật nhà nước. 


Luật liên bang sẽ có hiệu lực từ ngày 17 tháng 6 năm 2023.                                                                                                     Đồng Hương Group