Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Oct 07

Quy định mới về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ việc bán tài sản là quà tặng

Bộ luật thuế đã được sửa đổi về các chi tiết cụ thể để tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ việc bán tài sản nhận được làm quà tặng, cũng như áp dụng khấu trừ thuế tài sản liên quan đến thu nhập đó (Luật liên bang ngày 29 tháng 9 năm 2019 số 325-325 "Về phần sửa đổi Mã số thuế đầu tiên và thứ hai của Liên bang Nga ").Bộ luật thuế của Liên bang Nga được bổ sung thêm một điều khoản mới quy định về thủ tục xác định cơ sở thuế, cách tính và nộp thuế thu nhập cá nhân nhận được từ việc bán bất động sản, cũng như thu nhập dưới dạng bất động sản nhận được làm quà tặng.

Khi bán tài sản thuộc sở hữu chung, mức thu nhập mà người nộp thuế nhận được được xác định theo tỷ lệ tương ứng với cổ phần trong quyền sở hữu. 

Đối với thu nhập từ tài sản là quà tặng, người ta đã xác định rằng thu nhập của người nộp thuế khi nhận được một bất động sản là một món quà được lấy bằng giá trị địa chính của tài sản này.

Nếu người nộp thuế chưa tự nộp thuế và chưa nộp tờ khai, cơ quan thuế sẽ tính thuế dựa trên dữ liệu mà họ có.

Luật cũng thiết lập các quy tắc mới để áp dụng khấu trừ đối với thu nhập từ việc bán bất động sản trước đây được nhận miễn phí hoặc thanh toán một phần, cũng như theo thỏa thuận quà tặng. Bây giờ, người nộp thuế có quyền áp dụng khoản khấu trừ vào số chi phí được chứng minh dưới dạng số tiền mà thuế được tính và thanh toán khi mua (nhận) tài sản đó.

Nếu theo các chỉ tiêu được thiết lập bởi luật thuế, tài sản không bị đánh thuế thì khoản khấu trừ có thể bao gồm chi phí mua tài sản được tặng, nếu các chi phí đó không được tính cho mục đích thuế trước đó.

ĐỒNG HƯƠNG GROUP
Nguồn: garant.ru