Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Dec 09

Những quy định mới về thuế giao dịch tiền tệ

Dịch vụ Thuế Liên bang Nga đã công bố các quy định hành chính đối với việc kiểm soát và giám sát việc tuân thủ pháp luật về thuế tiền tệ. Tài liệu sẽ chỉ có hiệu lực sau khi ban hành lệnh bãi bỏ quy định hiện hành (theo quy định của Bộ Tài chính Liên bang Nga ngày 4 tháng 10 năm 2011).

Tài liệu mới sẽ bổ sung các quy tắc kiểm tra việc tuân thủ các giao dịch tiền tệ không liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới hải quan với các điều kiện của giấy phép, cũng như việc người dân tuân thủ nghĩa vụ thông báo cho cơ quan thuế về việc mở tài khoản với ngân hàng nước ngoài và nộp báo cáo về việc chuyển tiền trên các tài khoản đó.

Nhiệm vụ của cán bộ thuế khi thực hiện kiểm tra thuế là phải tuân thủ bí mật thương mại.
Những hành vi sai trái của cán bộ thuế sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
Theo những quy định mới, cư dân Liên Bang Nga cũng như người không cư trú phải giữ tài liệu về thuế trong ít nhất ba năm kể từ ngày giao dịch tiền tệ có liên quan.

ĐỒNG HƯƠNG GROUP
Theo garant.ru